Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính soát xét năm 2018 – Hợp nhất toàn Tổng công ty

Đề nghị tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo tài chính soát xét năm 2018 – Công ty mẹ Tổng công ty

Đề nghị tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Giải trình kết quả SXKD quý II năm 2018

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất toàn Tổng công ty

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: QTK

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 công ty mẹ Tổng công ty

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

Tải file đính kèm Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Tải file đính kèm Nguồn: Phòng QTK

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

Tải file đính kèm Nguồn: Phòng QTK

Đăng ký thay đổi người thực hiện công bố thông tin lên cổng thông tin điện tử IDS,CIMS

Tải file đính kèm tại đây

Thông báo quyết định việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng & bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Download File ↵  

Nghị quyết giao về việc nhiệm vụ cán bộ

Download File ↵  

Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc

Download File ↵  

Thông báo nhận cổ tức năm 2017

Download File ↵  

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức từ 1/1/2017 đến 31/12/2017

Download File ↵  

Nghị Quyết HĐQT của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về việc thống nhất chi trả tức năm 2017 cho các cổ đông

Download File ↵  

Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

Download File ↵  

Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất toàn tổng công ty quý I.2018

Download File ↵  

Công bố báo cáo tài chính riêng Tổng công ty quý I.2018

Download File ↵  

Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV

Download File ↵  

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Download File ↵  

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Download File ↵  

Tổng công ty Khoáng sản TKV ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công tt TNHH Kiểm toán và tyw vấn UHY ACA

Download File ↵  

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Download File ↵  

Báo cáo thường niên năm 2017

Download File ↵  

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Download File ↵  

Giải trình bổ xung biến động kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016

Download File ↵  

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download File ↵  

Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

Download File ↵  

Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán so với sau kiểm toán

Download File ↵