Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Công bố thông tin

Giải trình bổ xung biến động kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016

( 20/03/2018 - 1:15 )

Download File ↵  

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

( 16/03/2018 - 1:14 )

Download File ↵  

Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

( 16/03/2018 - 1:13 )

Download File ↵  

Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán so với sau kiểm toán

( 13/03/2018 - 1:12 )

Download File ↵  

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

( 12/03/2018 - 1:11 )

Download File ↵  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tcty năm 2017

( 08/03/2018 - 16:14 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn P.QTK

Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 08/03/2018 - 16:11 )

Download File ↵  

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các tài liệu kèm theo

( 08/03/2018 - 1:11 )

Thông tin chi tiết đề nghị xem tại đây  

Công bố thông tin bất thường

( 08/02/2018 - 15:55 )

Download File ↵   Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nguồn : phòng QTK

Công bố thông tin bất thường

( 07/02/2018 - 14:22 )

Download File ↵   Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Nguồn : phòng QTK

Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2017

( 01/02/2018 - 20:36 )

Download File ↵  

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 30/01/2018 - 20:43 )

Download File ↵  

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 hợp nhất toàn Tổng công ty

( 30/01/2018 - 1:40 )

Download File ↵  

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2017

( 26/01/2018 - 14:31 )

Download File ↵  

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

( 26/01/2018 - 14:30 )

Download File ↵  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV

( 18/01/2018 - 16:38 )

Download File ↵  

Dừng đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Vàng Lào Cai

( 29/12/2017 - 16:03 )

Download File ↵   Nguồn : phòng QTK

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV TẠI CÔNG TY CP VÀNG LÀO CAI

( 22/12/2017 - 15:24 )

Nguồn: Phòng QTK

Về việc thoái số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP vàng Lào Cai

( 19/12/2017 - 14:18 )

Download File ↵  

Ký Hợp đồng về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm 2017 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV

( 24/11/2017 - 16:17 )

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017

( 24/11/2017 - 16:05 )

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP Quý I năm 2017

( 24/11/2017 - 16:05 )

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP Quý I năm 2017

( 24/11/2017 - 16:04 )

Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tông công ty

( 24/11/2017 - 16:03 )

Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty

( 24/11/2017 - 16:02 )

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

( 24/11/2017 - 15:54 )

Thực hiện thoái số cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần KLM Tuyên Quang theo Nghị quyết 836/NQ – VIMICO ngày 19/4/2017

( 24/11/2017 - 15:50 )

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (có kèm theo tài liệu họp)

( 24/11/2017 - 15:49 )

Báo cáo thường niên năm 2016 (Từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2016)

( 24/11/2017 - 15:47 )

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản – TKV về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty

( 24/11/2017 - 15:46 )