Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV

( 01/08/2018 - 14:22 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Giải trình kết quả SXKD quý II năm 2018

( 31/07/2018 - 15:58 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất toàn Tổng công ty

( 30/07/2018 - 16:22 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: QTK

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 công ty mẹ Tổng công ty

( 30/07/2018 - 16:19 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

( 27/07/2018 - 16:49 )

Tải file đính kèm Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

( 27/07/2018 - 16:47 )

Tải file đính kèm Nguồn: Phòng QTK

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

( 16/07/2018 - 15:50 )

Tải file đính kèm Nguồn: Phòng QTK

Đăng ký thay đổi người thực hiện công bố thông tin lên cổng thông tin điện tử IDS,CIMS

( 25/06/2018 - 16:51 )

Tải file đính kèm tại đây

Thông báo quyết định việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng & bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

( 15/06/2018 - 1:27 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Nghị quyết giao về việc nhiệm vụ cán bộ

( 13/06/2018 - 1:26 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc

( 13/06/2018 - 1:25 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Thông báo nhận cổ tức năm 2017

( 06/06/2018 - 1:25 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức từ 1/1/2017 đến 31/12/2017

( 24/05/2018 - 1:24 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Nghị Quyết HĐQT của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về việc thống nhất chi trả tức năm 2017 cho các cổ đông

( 22/05/2018 - 1:23 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

( 27/04/2018 - 1:23 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất toàn tổng công ty quý I.2018

( 26/04/2018 - 1:22 )

Download File ↵  

Công bố báo cáo tài chính riêng Tổng công ty quý I.2018

( 26/04/2018 - 1:21 )

Download File ↵  

Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV

( 11/04/2018 - 1:21 )

Download File ↵  

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

( 11/04/2018 - 1:20 )

Download File ↵  

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

( 05/04/2018 - 1:19 )

Download File ↵  

Tổng công ty Khoáng sản TKV ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công tt TNHH Kiểm toán và tyw vấn UHY ACA

( 05/04/2018 - 1:18 )

Download File ↵  

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

( 27/03/2018 - 1:18 )

Download File ↵  

Báo cáo thường niên năm 2017

( 27/03/2018 - 1:17 )

Download File ↵  

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

( 23/03/2018 - 1:16 )

Download File ↵  

Giải trình bổ xung biến động kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016

( 20/03/2018 - 1:15 )

Download File ↵  

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

( 16/03/2018 - 1:14 )

Download File ↵  

Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

( 16/03/2018 - 1:13 )

Download File ↵  

Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán so với sau kiểm toán

( 13/03/2018 - 1:12 )

Download File ↵  

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

( 12/03/2018 - 1:11 )

Download File ↵  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tcty năm 2017

( 08/03/2018 - 16:14 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn P.QTK