Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

( 23/11/2017 - 23:28 )

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016

( 23/11/2017 - 23:27 )

Hồ sơ ĐHĐCĐ VIMICO (28.4.2016)

( 23/11/2017 - 23:26 )

Báo cáo thường niên 2015

( 23/11/2017 - 23:26 )

Bổ sung thêm tài liệu ĐHĐCĐ: Dự thảo NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

( 23/11/2017 - 23:25 )

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

( 23/11/2017 - 23:24 )

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

( 23/11/2017 - 23:22 )

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

( 23/11/2017 - 23:21 )

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán Nhà nước

( 23/11/2017 - 23:20 )

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán Nhà nước

( 23/11/2017 - 23:19 )

Công văn về đăng ký, lưu ký cổ phiếu Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

( 23/11/2017 - 23:18 )

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

( 23/11/2017 - 23:17 )

Thông báo chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung(chốt ngày 29/02/2016)

( 23/11/2017 - 23:16 )

Gia hạn thời gian công bố thông tin

( 23/11/2017 - 23:16 )

Thông báo chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

( 23/11/2017 - 23:15 )

Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

( 23/11/2017 - 23:13 )

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 8010/UBCK-QLPH ngày 28 tháng 12 năm 2015 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Tổng công ty. Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP công bố

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 sau kiểm toán

( 23/11/2017 - 23:12 )

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2014 sau kiểm toán

( 23/11/2017 - 1:38 )

Báo cáo tài chính quý III 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 30/10/2017 - 16:52 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo tài chính quý III 2017 hợp nhất toàn Tổng công ty

( 30/10/2017 - 15:46 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Công bố thông tin bất thường (02/10/2017)

( 02/10/2017 - 16:05 )

Download File ↵  

Giải trình số liệu báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

( 18/08/2017 - 16:52 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Công bố thông tin bất thường: (16/08/2017)

( 16/08/2017 - 23:39 )

Download File ↵

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

( 14/08/2017 - 23:18 )

Download File ↵

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản – TKV 6 tháng đầu năm 2017 (sau kiểm toán)

( 12/08/2017 - 23:17 )

Download File ↵

Báo cáo tài chính công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản – TKV 6 tháng đầu năm 2017 (sau kiểm toán)

( 12/08/2017 - 23:16 )

Thông báo bán đấu giá trọn một lần để thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4

( 01/08/2017 - 23:15 )

Báo cáo quản tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017

( 28/07/2017 - 23:11 )

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 28/07/2017 - 17:12 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Hợp nhất toàn Tổng công ty

( 28/07/2017 - 17:12 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK