Lãnh đạo Vimico qua các thời kỳ

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY (1995 – 2008)
1. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Bí thư (1995-1999)
2. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – Bí thư (1999 – 2004)
3. Đồng chí Ngô Văn Trới – Bí thư (2004 – 2006)
4. Đông chí Trần Xuân Hòa – Bí thư (2006 – 2007)
5. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Bí thư (2007 – 2008)
6. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – Phó Bí thư (2004 – 2008)
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY (2008 ĐÉN NAY)
1. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Bí thư (2008 – 2012)
2. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Bí thư (2012 – T4/2018)
3. Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Bí thư (T4/2018 đến nay)
4. Đồng chí Ngô Duy Tâm – Phó Bí thư thường trực (2008 – 2012)
5. Đồng chí Đào Quang Hòa – Phó Bí thư thường trực (2010 – 2012)
6. Đồng chí Đào Minh Sơn – Phó Bí thư thường trực (2012 đến nay)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (1995 – 2010), HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (2010 ĐẾN 10/2015), HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TỪ T10/2015 )
1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Mão – Chủ tịch HĐQT (1995 – 1999)
2. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – UV.HĐQT (1995 – 1999), Chủ tịch HĐQT (1999 – 2004)
3. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT (2004 – 2008)
4. Đồng chí Ngô Văn Trới – UV.HĐQT (1999 – 2006), Chủ tịch HĐQT (2008 – 2009)
5. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐQT (2009 – 2010), Chủ tịch HĐTV (2010 – 2011)
6. Đồng chí Phùng Mạnh Đắc – Chủ tịch HĐTV (2011 – 2012)
7. Đồng chí Đặng Thanh Hải – UV.HĐQT (2007 – 2010), TV.HĐTV (2010 – 2012); Chủ tịch HĐTV (2012 – 2013)
8. Đồng chí Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐTV (2013 – T9/2015); Chủ tịch HĐQT (T10/2015 đến nay)
9. Đồng chí Phạm Hữu Rực – UV.HĐQT (1995 – 1999)
10. Đồng chí Đỗ Đức Vân – UV.HĐQT (1995 – 1999), Trưởng ban KS (1995 – 1999)
11. Đồng chí Nguyễn Anh – UV.HĐQT (1995 – 2003)
12. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – UV.HĐQT (1999 – 2008), Trưởng ban KS (1999 – 2008)
13. Đồng chí Hoàng Thế Ngữ – UV.HĐQT (2003 – 2008)
14. Đồng chí Phạm Thái Lộc – UV.HĐQT (2004 – 2010), TV.HĐTV (2010 – 2015)
15. Đồng chí Trần Xuân Hòa – UV.HĐQT (2006 – 2007)
16. Đồng chí Lê Xuân Hồng – UV.HĐQT (2008 – 2010), TV.HĐTV (2010 – 2012), Trưởng ban KS (2008 – 2012)
17. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – TV.HĐTV (2012 – T9/2015), UV.HĐQT (Từ T10/2015 – T3/2018)
18. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – UV.HĐQT (Từ T10/2015 đến nay)
19. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – UV.HĐQT (Từ T10/2015 – T5/2016)
20. Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – UV.HĐQT (Từ T5/2016 đến nay)
20. Đồng chí Ngô Quốc Trung – UV.HĐQT (Từ T10/2015 đến nay)
21. Đồng chí Đặng Đức Hưng – UV.HĐQT (Từ T3/2018 đến nay)
22. Đồng chí Lương Văn Lĩnh – Trưởng ban KS (Từ T10/2015 đến nay)
BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – Tổng Giám đốc (1995 – 1999)
2. Đồng chí Ngô Văn Trới – Phó Tổng Giám đốc (1995 – 1999), Tổng Giám đốc (1999 – 2006)
3. Đồng chí Trần Xuân Hòa – Tổng Giám đốc (2006 – 2007)
4. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc (2007 – 2012)
5. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Tổng Giám đốc (2010 – 2012); Tổng Giám đốc (2012 – T3/2018)
6. Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Phó Tổng Giám đốc (Từ T8/2015 – T3/2018); Tổng Giám đốc (T3/2018 đến nay)
6. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc (1995 – 2004)
7. Đồng chí Nguyễn Thừa Long – Phó Tổng Giám đốc (1999 – 2010)
8. Đồng chí Nguyễn Minh Đường – Phó Tổng Giám đốc (2003 – 2014)
9. Đồng chí Hoàng Văn Thảo – Phó Tổng Giám đốc (2005 – 2015)
10. Đồng chí Bùi Thế Bình – Phó Tổng Giám đốc (2006 – 2010)
11. Đồng chí Đinh Văn Chỉnh – Phó Tổng Giám đốc (2008 – 2010)
13. Đồng chí Nông Văn Chiến – Phó Tổng Giám đốc (2009 – 2010)
14. Đồng chí Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng (2007 – 2010), Phó Tổng Giám đốc (2010 – 2012)
15. Đồng chí Vũ Ngọc Hòa – Phó Tổng Giám đốc (2010 – 2014)
16. Đồng chí Đặng Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc (2011 đến nay)
17. Đồng chí Trần Quốc Lộc – Phó Tổng Giám đốc (2012 – 2013)
18. Đồng chí Nguyễn Văn Thái – Phó Tổng Giám đốc (2014 đến nay)
19. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc (2014 đến nay)
20. Đồng chí Đào Minh Sơn – Phó Tổng Giám đốc (Từ T8/2015 đến nay)
21. Đồng chí Ngô Quôc Trung – Phó Tổng Giám đốc (Từ T6/2018 đến nay)
22. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – Kế toán trưởng (1995 – 1999)
23. Đồng chí Hoàng Minh Chính – Kế toán trưởng (1999 – 2004)
24. Đồng chí Lê Xuân Hồng – Kế toán trưởng (2004 – 2007)
25. Đồng chí Ngô Quốc Trung – Kế toán trưởng (2010 – T6/2018)
CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
1. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch (1997 – 1998)
2. Đồng chí Lê Đức Mậu  – Phó Chủ tịch (1997 – 1998), Chủ tịch (1998 – 2008)
3. Đồng chí Trần Quốc Lộc – Chủ tịch (2008 – 2012)
4. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch (2013 đến T12/2015)
5. Đồng chí Bùi Văn Chu – Phó Chủ tịch (2008 đến T12/2015), Chủ tịch (Từ T12/2015 đến nay)
6. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch (1998 – 2007)
7. Đồng chí Phạm Văn Thể – Phó Chủ tịch (2007 – 2008)
8. Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch (2011 đến nay)
9. Đồng chí Đinh Tiến – Phó Chủ tịch (Từ 2018 đến nay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan