Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất 11 200 tấn đồng kim loại năm 2015

( 17/11/2017 - 9:45 )

Năm 2014 Công ty Luyện đồng đã thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao, đặc biệt là các chỉ tiêu kỹ thuật và sản lượng sản phẩm đã đạt và vượt KH, vượt thiết kế như đồng kim loại (Cu KL) đạt 10 506 tấn/10 000 tấn; a xít 39 888/ 37 500 tấn; Vàng 480/460kg; bạc 458/350 kg.

Để có được kết quả trên, trước hết đó là sự chỉ đạo kịp thời và sát sao của Tổng công ty, cũng là sự khẳng định của Công ty trong công tác tổ chức điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể lãnh đạo, sự hoàn thiện về công tác quản lý, trình độ tay nghề của CBCNV được nâng cao, chủ động làm chủ dây chuyền công nghệ. Với những kết quả trên Công ty đã đóng góp một phần để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

Năm 2015 với kế hoạch Tổng công ty giao cho Công ty luyện đồng Lào Cai rất cao như đồng kim loại sản lượng 11 200 tấn. Các điều kiện cho quá trình sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, Công ty sẽ tập trung triển khai một số các giải pháp sau:

Một là: Trong quản lý điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý đủ năng lực, trình độ để chỉ đạo điều hành sản xuất từ cấp tổ đội có hiệu quả hơn, triển khai tốt hơn nữa về công tác tự đào tạo và luân chuyển cán bộ quản lý Công ty. Đề nghị cấp trên tạo điều kiện để một số cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật có năng lực đi đào tạo trong nước và ngoài nước nhằm tiếp cận học hỏi những cái mới tiên tiến để vận dụng trong thực tế, đáp ứng tốt hơn nữa trong quá trình quản lý và sản xuất tại đơn vị.

Cụ thể hóa, chi tiết KH từng lĩnh vực trong sản xuất, theo từng thời điểm để có căn cứ đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện KH đặt ra.

Quan tâm sâu sát hơn nữa công tác thi đua lao động sản xuất, để có nhiều cá nhân và tập thể đăng ký thi đua trong sản xuất, có hình thức động viên khen thưởng kịp thời..

Hai là: Tiếp tục kiểm soát các chỉ tiêu công nghệ, năng xuất, chất lượng đồng bộ thông suốt các công đoạn của từng ca sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong từng công đoạn. Tập trung chỉ đạo thực hiện chi tiết các giải pháp đã và đang thực hiện tại phân xưởng Luyện và Điện phân… như tăng năng suất nấu luyện tại lò SKS, sử lý bán thành phẩm tại lò điện 1500 KVA đảm bảo đủ dương cực cấp cho điện phân khi điện phân đã nâng năng suất.

Ba là: Quản lý và sử dụng tốt thiết bị trong đó đặc biệt trú trọng tốt công tác bảo chì, bảo dưỡng thiết bị đúng chu kỳ nhất là các thiết bị trọng yếu trong dây truyền như nồi hơi nhiệt thừa, quạt gió SO2, gạch lò SKS, hệ thống ô xy nhằm kéo dài tuổi thọ và đảm bảo tốt chất lượng để huy động thiết bị hoạt động liên tục ổn định với hỏa luyện lớn hơn 330 ngày, điện phân hoạt động lớn hơn 350 ngày. Tập trung tốt công tác Trung đại tu thiết bị nhằm rút ngắn thời gian dừng sửa chữa, tăng cường gia công chế tạo để chủ động có chi tiết thiết bị thay thế cũng như đánh giá một số các thiết bị trọng yếu cần bổ sung để đề nghị Tổng công ty trang bị bổ sung và thay thế nhằm phục vụ đáp ứng tốt các yêu cầu của sản xuất

Bốn là: Tổ chức tốt công tác thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất bám sát thực tế, từ nội dung nhỏ nhất và đơn giản cần phải quan tâm nhằm áp dụng để có hiệu quả, có năng suất, chất lượng . Trên cơ sở đó động viên khuyến khích kịp thời để CNVCLĐ tích cực nghiên cứu phát huy tính sáng tạo trong lao động của mỗi cá nhân cũng như của các tập thể CBCNV tham gia.

Năm là: Tiếp tục duy trì và chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho CBCNV để người lao động yên tâm công tác, đoàn kết gắn bó với đơn vị.

Để sản xuất ổn định, liên tục nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu sản lượng Tổng công ty giao năm 2015, ngoài các giải pháp trên Công ty luyện đồng đề nghị Tổng công ty chỉ đạo việc cung cấp ổn định chất lượng tinh quặng đồng, tinh quặng vàng của các đơn vị về Công ty, tiêu thụ kịp thời sản phẩm a xít Sunfuaric trong quá trình sản xuất và có giải pháp tiêu thụ hoặc sử lý đuôi xỉ tuyển tránh hiện tượng dừng sản xuất do chủ quan.

Năm 2015 sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách thức trong sản xuất, nhưng CBCNV Công ty Luyện đồng Lào Cai sẽ đoàn kết và bằng các giải pháp cụ thể toàn diện về mọi mặt nêu trên, Công ty tiếp tục phấn đấu để sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng mà Tổng công ty giao cho trong năm 2015. và mong được sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các phòng ban của TCTy để công ty hoàn thành kế hoạch năm 2015.

Tác giả: Trịnh Văn Tuệ GĐ Công ty Luyện đồng LC