iphone

ipad

macbook

apple watch

Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

( 29/03/2019 - 7:48 )

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ông Vũ Văn Long – Chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Văn Tuệ – Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng điều hành Đại hội.

Trình bày báo cáo về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của VIMICO tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Tuệ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản nhấn mạnh, năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CNVCLĐ toàn Tổng công ty cùng những nhóm giải pháp đồng bộ được triển khai nên VIMICO đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong điều hành hoạt động SXKD, Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch điều hành, các phương án sản xuất năm 2018 để triển khai phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo sản xuất hiệu quả. Bên cạnh việc tích cực triển khai đề án tái cấu trúc Tổng công ty, thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả vẫn là dấu ấn quan trọng của VIMICO trong năm qua… Năm 2019, VIMICO đặt kế hoạch phấn đấu với các chỉ tiêu chính: doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty là 6.951 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 294 tỷ đồng…

Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo tài chính Công ty mẹ – Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động của Tổng công ty từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Đồng thời, tại Đại hội cũng thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; thông qua việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật – VIMICO vào Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP; thông qua hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2019 với TKV.

Đại hội còn thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP. Theo đó, ông Trần Quốc Lộc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP từ ngày 01/8/2018, bổ nhiệm ông Vũ Văn Long – Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Trần Quốc Lộc kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 956/QĐ – VIMICO ngày 31/7/2018 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP. Hội đồng quản trị đã họp và thông qua nghị quyết về việc bầu ông Vũ Văn Long – Thành viên HĐQT Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 01/8/2018, báo cáo Đại hội cổ đông và được 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và 100% biểu quyết nhất trí thông qua./.